Virtualny Inkubator Przedsiębiorczości jest projektem innowacyjnym realizowanym w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Analiza Danych Zastanych.
Indywidualne wywiady pogłębione. N = 28

Rekomendacje

VIP.pdf-page-001