Rynek biżuterii bursztynowej w Chinach.

• stworzenie kompleksowej (biorącej pod uwagę zarówno zmienne ilościowe jak i jakościowe) prognozy rynku do 2016 roku,
• analizę barier wejścia (ekonomicznych i prawnych) dla polskich przedsiębiorstw,
• określenie najbardziej efektywnych kanałów dystrybucji,
• wskazanie głównych grup docelowych dla polskich eksporterów,
• odkrycie najważniejszych trendów w branży,
• identyfikację szans i zagrożeń dzięki opisowi najwazniejszych zjawisk rynkowych i kompleksowej analizie konkurencji.

Badanie przeprowadzone w większej części metodą desk research (analiza danych zastanych) wymagało zastosowania skomplikowanych technik wyszukiwania i przetwarzania danych (web data mining) oraz dotarcia do trudno dostępnych informacji rynkowych. W celu wypracowania najbardziej wartościowych wniosków prowadziliśmy wywiady eksperckie z polskimi eksporterami bursztynu, oraz nawiązywaliśmy kontakty z chińskimi analitykami i badaczami rynku.

Rekomendacje

Szanghaj