Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii (ZPTT)

Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii (ZPTT) jest projektem innowacyjnym realizowanym w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Wywiady kwestionariuszowe (N = 88).
Indywidualne wywiady pogłębione (N = 35).

Rekomendacje

Rekomendacje