Strategia rozwoju oświaty w gminie Suchy Las, prognoza demograficzna na lata 2011 – 2020.

Strategia rozwoju oświaty w Gminie Suchy Las na lata 2011-2010 zawiera w swej treści:
- diagnozę stanu oświaty w Gminie Suchy Las,
- analizę SWOT – określenie czynników wewnętrznych – mocnych i słabych stron oraz czynników zewnętrznych – szans i zagrożeń oświaty,
- prognozę demograficzną oraz edukacyjną dla Gminy Suchy Las,
- zdefiniowanie wizji i misji oświaty w Gminie Suchy Las,
- określenie celów i działań oraz harmonogramu i źródeł finansowania.

Budowa prognozy demograficznej.

Rekomendacje

Prognoza demograficzna