„Reagujmy na przemoc – to jest nasza sprawa – razem możemy więcej” „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie i postaw wobec przemocy w gminie Swarzędz”.

Cele szczegółowe:
- Określenie skali występowania problemu przemocy w rodzinie na przestrzeni ostatnich kilku lat.
- Określenie specyfiki i charakteru problemu przemocy z perspektywy ogólnokrajowej i lokalnej.
- Określenie form przemocy i ich występowalności wraz z określeniem skutków przemocy i profilu sprawcy oraz ofiary.

Analiza danych zastanych.
Wywiady kwestionariuszowe (N=592).
Indywidualne wywiady pogłębione (N = 12).
Zogniskowane wywiady grupowe (N=2).

Rekomendacje

Badanie Opinii Publicznej MOPS