Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.

Celem głównym projektu była diagnoza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych zachodzących w województwie zachodniopomorskim oraz realizowanych w regionie działań z zakresu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą i wypracowanie koniecznych do wdrożenia rekomendacji służących podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw.

Analiza danych zastanych.
Wywiady kwestionariuszowe (N = 2400).
Indywidualne wywiady pogłębione (N=28).
Zogniskowane wywiady grupowe (N = 8).

Rekomendacje

Kompass Consulting