Wiele źródeł informacji i wiele sposobów analizy danych. Wynieśliśmy doświadczenie z różnych instytucji zajmujących się tworzeniem wiedzy – firm, uczelni wyższych i instytutów badawczych. Jesteśmy pewni jednego: wartościową wiedzę pozyskuje się przez łączenie różnych metod i technik badawczych. Hipotezy wysunięte z wywiadów grupowych potwierdzamy analizami statystycznymi na dużych grupach respondentów. Hipotezy wyniesione ze zbadanych korelacji, związków i prognoz pogłębiamy badaniami jakościowymi.

Wreszcie wnioski opieramy na dogłębnej analizie danych zastanych – prowadzonych wcześniej badań, wiedzy eksperckiej, a także ogromnych zbiorów danych uzyskanych z rozmaitych źródeł. Te z kolei również poddawane są zaawansowanym analizom statystycznym.

Ponadto TriC pozyskuje informacje w trzech segmentach: infobrokeringu (techniki zbliżone do wywiadu gospodarczego), badaniach (projekty, których celem jest odpowiedź na konkretne pytania klienta) i Big Data (projektowanie i wdrażanie systemów pozyskiwania i integrowania informacji oraz analiza).

Uznajemy, że działanie we wszystkich tych obszarach pozwala na uzyskanie przez firmę kompleksowej wiedzy na temat tego, jak generować wzrost, na jakie czynniki uważać przy budowaniu strategii biznesowej, lub w jaki sposób wejść na nowe rynki.